פינוי מושכר

פינוי מושכר

לא מעט נתקלים בעלי נכסים בבעיה עם דייר סרבן אשר לא מעוניין לפנות את הנכס, דבר המביא אותם ללא מעט הפסדים, הליך משפטי ארוך ואין סוף תסכול ועצבים.

דבר נוסף הוא שלבעל דירה/נכס אסור לפנות את הדייר/סרבן בכח ולבצע פעולות חד צדדיות כגון החלפת מנעול וכו'

בתקנות החדשות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018 תביעה לפינוי מושכר הינה תביעה המוגשת במסלול של דיון מהיר וזאת במטרה לתת מענה מהיר בתובענה המצריכה סעד מידי לפינוי מושכר

זאת ועוד כאשר בעל נכס מגיש תביעה לפינוי על פי התקנות החדשות על הסרבן להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ואינו יכול כבר לגרור את בעל הנכס ובית המשפט להליך ארוך .

עוד דבר הסרבן אינו יכול להגיע תביעה שכנגד ובית המשפט יורה על מועד לדיון לא יאוחר מ30 יום ממועד כתב ההגנה האחרון, קרי תוך 60 יום יקבע דיון בנושא.

עם תום הדיון בתביעה ולכל המאוחר בתוך 14 יום יינתן פסק דין.

התקנות החדשות משפרות את מעמדו של בעל הנכס לקבל את הנכס שלו מהדייר הסרבן בזמן קצר יחסית.

 

בתקנות החדשות פרק י"ב דיון מהיר תקנה 78 (א) 2 יחול על תביעה לפינוי מושכר

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018, תקנה 81 תביעה לפינוי מושכר-הוראות מיוחדות.

(א)        תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים והתובע רשאי לתבוע בהליך נפרד, בלא צורך בקבלת רשות מבית המשפט, סעדים נוספים בשל אותה עילה; אם הוגשה תביעה נוספת, יודיע על כך התובע לבית המשפט ויידרש לציין אם מתקיימים בתביעה התנאים הנדרשים לצורך קיום דיון בה במסלול של דיון מהיר.

(ב)       כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר יוגש בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב התביעה.

(ג)       נתבע בתביעה לפינוי מושכר אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי.

(ד)       בתביעה לפינוי מושכר לא תתקיים ישיבת קדם-משפט וההוראות לעניין ישיבה כאמור לא יחולו על הליך מסוג זה.

(ה)      בית המשפט יורה על מועד לדיון בתביעה לפינוי מושכר שלא יהיה מאוחר משלושים ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018, תקנה 82 פסק דין בתובענה בדיון מהיר

(א)      עם תום הדיון בתובענה ולכל המאוחר בתוך ארבעה עשר ימים, ייתן בית המשפט פסק דין, זולת אם נשיא בית המשפט אישר לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותר.

(ב)       פסק הדין יהיה מנומק באופן תמציתי, זולת אם סבר בית המשפט כי יש צורך בהנמקה מפורטת משום שיש בפסק הדין חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור או מטעמים מיוחדים אחרים.

למשרדנו יש את הניסיון והמקצועיות לעזור לך לצלוח כל משוכה.

משרדנו המתמחה במקרקעין דואג ללוות את הלקוחות לכל אורך הדרך על מנת להגיע לתוצאה הרצויה בזמן קצר.